Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Joranträsk

JORANTRÄSK

Om man får tro papperen som uppvisades vid häradsrätten år 1800, så blev nybygget vid Börtingtjärn eller Joranträsket insynat den 25 febr.. 1798. Men det måste vara skrivfel. Inga åkermarker eller slåtterängar kunde besiktigas mitt i vintern.
Insyningen var begärd av Johan Larsson i Grundfors. Det dröjde många år innan någon åbo slog sig ned vid Börtingtjärn.
"
Utslag uppå Krono Länsman Erik Holmström från Lycksele Lappmark derom gjorda anhållan, att som Krono Nybygget Börtingtjern, eller som det ock kallas Joranträsk, hwilket efter Konungens Befallnings hafwandes Utslag af den 31 Mars 1800, är bewiljat til uptagande, saknar Åbo, och Bonde Sonen Pehr Christoffersson Grundman ifrån Bastuträsk i berörde Socken, med företeende af Borgen för odlingsskydligheternes upfyllande, undertecknat i wittnens närwaro af Hemmansåboerne Pehr Hansson ifrån Bastuträsk och Philip Simonsson ifrån Luspen, den 24 sistledne Julii anmält sig til dess uptagande emot Frihets år.
Fördenskull pröfwar jag skäligt härmed lämna honom Pehr Grundman immision uti berörde Krono Nybygge att under Fem års tid få göra försök med ägornes odling och därefter sommartiden 1820 hos Länsmannen i socknen anmäla sig till syns erhållande. G.E. (Gustaf Edelstam).
"

När de fem åren hade gått, fick Pehr Grundman definitiv åborättighet samt fem års tillökning i frihetstiden. Den 2 juli 1828 överlät han besittningsrätten till Joranträsk nybygge åt sin son Christoffer med förbehåll att under sin livstid själv få begagna hälften av nybygget. Då fem år hade gått, sålde Christoffer sitt nybygge Joranträsk till bonden Jonas Gabrielsson i Bastuträsk för 300 riksdaler riksgäldmynt och köpte hälften av nybygget Ankarsund istället.

Jonas Gabrielsson flyttade till Joranträsk. Han ägde sedan 1823 en del av Gabriel Jonssons hemman Bastusträsk nr 2 och har av traditionen uppgivits vara son till denne Gabriel, vilket förefaller mycket naturligt men ändå är oriktigt. Av Gabriel Jonssons 23 barn kom ingen att besitta någon bit av faderns hemman. Många av dem dog i unga år, däribland sonen Jonas som dog i bröstsjukdom. Den Jonas Gabrielsson som kom till Joranträsk har befunnits vara från Norsjö, och hans fader hette just Gabriel Jonsson.

1837 avslog K B en ansökan från Pehr Olof Pehrsson i Bastuträsk om att få bekomma Joranträsk nybygge som Jonas Gabrielsson köpt av sökandens broder Christoffer.

Tillbaka!