Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Långvattnet

LÅNGVATTNET

Hans Hansson i Luspen insände 1789 en ansökan till K B om att få bli nybyggare vid Långvattnet (Långsjöby). Han fick tillfälligt tillstånd och bosatte sig tydligen samma sommar på norra sidan av Långvattnet. Dopboken berättar att den 18 sept. 1789 föddes Anna Beata, dotter till Hans Hansson och Sophia Johansdotter i Långvattnet.

Den 20 juli 1790 kom synenämnden, och Hans Hansson uppvisade ängesland till 36 skrindor. syneinstrumentet godkändes av häradsrätten och vidarebefordrades till landshövding J.G. af Donner som av någon anledning gav order om ny syneförrättning, vilken verkställdes den 20 juni 1793 och godkändes av K B 1795.
Då hade Hans Hansson redan lämnat nybygget till Samuel Pehrsson från Byssträsk i Lycksele. Det hände troligen 1793. Samuels son Daniel föddes i Långvattnet 1793. Samuel och hans hustru Catharina fick tio barn medan de bodde i Långvattnet. 1809 flyttade dom till Gaskeluogt.

Från Mjödvattnet i Burträsk kom Johan Andersson med familj och övertog Långvattnets nybygge. Skattläggning skede den 22 jan. 1817: "Alldenstund att å Långwattns Krono Nybygge, som belägit nära fjellet, uti wattnsjuk och frostacktig jordmån, utsås Trenne Tunnor Korn, hwaraf får mindre lönande afkastning, att hufwudsakliga näringsmedlet är Boskapsskjötsel, och att af någorlunda gifwande och tillräcklige Ängar, kan underhållas öfwer wintern Trenne hästar, Tolf Kor och Tio får, hwarföre Tings Rätten, enär Fisket uti Sjön Långvattnet är obetydligt, föreslagit Nybygget till 3/8 Mantal. Fördenskull pröfwar jag skjäligt, tills widare, fastställa berörde skattetal, hwarefter årliga Räntan Två Rdr 24 skill. Specie, till Kongl. Majt och Kronan, eller Lappmarks Ecclesiastique wärket, årilgen erläggas skal. Gustaf Edelstam."

Sedan Johan Andersson insynat 12 skrindland nya ängar och fått tillstånd att uppdämma Sabotsjön, förhöjdes skattetalet till ½ mantal.
Genom avhandling den 28 febr. 1826 delade Johan Andersson hemmanet i 3 lika delar mellan sönerna Anders, Johan och Pehr. Men Pehr sålde sin del till brodern Olof och flyttade till Stensele.

Johan Johansson anhöll 1833 om att få inrätta ett nytt nybygge av områden kring Stabur- och Bäverbäckarna. Insyning skedde den 14 juli 1834, men då återtog Johan sin framställning om ett nybygge. K B bestämde att de insynade områdena skulle läggas under Långvattnets by.

Anders Johansson fick 1845 tillstånd att klyva sitt hemman i Långvattnet mellan sonen Johan och dottern Maja Brita, gift med en vid namn Nathanael Ersson. Anders hade nu 2 hästar, 10 kor och 30 får, utsäde minst tre tunnor korn "jemte potäter".

Kronofogde Forsell skriver 1845: "Långvattnets Byamän äro dugliga arbetare och deras Hemman hafva blifvit betydliga. Utsädet är 8½ Tunna Korn, jemte betydligt potatis, och de underhåller 6 hästar, 36 kor och 80 får."

Tillbaka!