Du är här: Startsida / Nybyggare / Byarna / Slussfors

SLUSSFORS


 

Slussfors firar "födelsedag" den 9 juli 1824. Det var då länsman Holmström var på väg till Tärna för att insyna Rönnbäck och Ängesdal åt Abraham Pehrsson i Ankarsund, som nu på två dagar blev innehavare av tre nya upptagningar.
Ur protokollet: "Tomt och Bolstad utsågs vid Nårra ändan af Uma Sjön, emellan de ställen, där Umeå Elf faller ned i Sjön och Stora Geres bäcken, belägen något öfver en mil Nord väst från Ankarsunds Nybygge.
Åkermarken består af medelmåttig grof Sandjord af erfoderlig vidd för ändamålet. I öfrigt tycks skogen härstädes visa det Säd och Wäxter skal kunna äga framgång på stället, ehuru högt emot fjällen detsamma än ligger.
Abraham Pehrsson berättade nu att en afskedad Båtsman vid Namn Peter Lillja husligen nedsatt sig mitt uti den Ängestract som Abraham efter frihets bref af den 1 September 1821 vilkorligen fått intaga under Nybygget Björkkulla. Abraham antog att han här förlorat 34 skrindor af den utsynte Ängesmarken, och de återstående 14½ skrindor ville han uptaga under det nya Nybygget.
Genom denna utsyning försvinner Björkkulla Nybygge, hvarföre ock nya stället, som är nära beläget den ned till Stor Uma Sjön nedrusande Forssen, som i åtskillige afseenden likan ett Slussvärk, kallas Slussfors.
"

Abraham Pehrsson byggde stuga och ladugård här. Den 5 april 1828 sålde han besittningsrätten till Slussfors åt Anders Jonsson från Umnäs för 170 Rdr Rgs mynt. Av- och tillträdessyn hölls midsommardagen 1828. "Stugan afbrann sistledne års wåhr genom wådeld. Kwar fanns ett fähus med foderlada och port emellan."

Slussfors nybygge hade genom utslag av K B den 18 maj 1825 erhållit 20 frihetsår. Då de åren hade gått, föreslog kronofogden att Slussfors skulle skattläggas till ½ mantal, eftersom åbon kunde vinterföda 2 hästar, 7 kor och 20 får samt bedrev ett lönande fiske. Men Anders Jonsson anförde besvär, och genom kungabrev av den 15 juli 1845 förunnades nybygget ytterligare tio frihetsår.

Tillbaka!